Contact Us

Contact Us

Claude Cheek
Executive Director of Institutional Research
516-299-3780
claude.cheek@liu.edu

Yiting Chang
Associate Director of Institutional Research
516-299-3798
yiting.chang@liu.edu

Victoria Fabisch
Senior Research Analyst
516-299-3162
victoria.fabisch@liu.edu

Douglas Faust
Deputy Director of Institutional Research
516-299-3160
douglas.faust@liu.edu

Isaac Oddoye
Research Analyst
516-299-4039
isaac.oddoye@liu.edu